Postup získání značky ZeleNEJ obchod

Kritéria environmentálně šetrného obchodu a služeb označení ZeleNEJ obchod vycházejí ze standardů udržitelné spotřeby (environmentální, ekonomický a sociální) a z definovaných oblastí. Oblasti představují okruh standardních činností a aktivit daného podnikatelského subjektu, se kterými se setkává během svého provozu a má možnost jejich změny.

Definované oblasti:

 1. Prací, čisticí a dezinfekční prostředky
 2. Nakládání s odpady
 3. Nákup zboží a služeb (kancelářské potřeby a vybavení kanceláře)
 4. Hospodaření s vodou
 5. Energie – zdroje energií a úsporná opatření
 6. Doprava
 7. Ochrana klimatu
 8. Potraviny – stravování a občerstvení
 9. Obchod a komunita
 10. Mezinárodní otázky

Celkové bodové ohodnocení vyplývá ze součtu bodů kritérií. Množství získaných bodů je vyděleno celkovým počtem potenciálních bodů a je vypočítán procentuální podíl vyjadřující míru plnění kritérií označení ZeleNEJ obchod. Posléze je subjektu udělena příslušná úroveň značky – 3 úrovně značky ZeleNEJ obchod.

Získaní značky ZeleNEJ obchod předchází provedení vstupního auditu, který je uskutečněn formou in-site. Jedná se o vstupní jednání, při kterém je dle předem stanovených otázek a položek (vyplývající ze stanovených environmentálně šetrných kritérií), tzv. check listu, zjištěn aktuální stav provozu daného subjektu. Výstupem auditu je zpráva, ve které jsou zaznamenány základní informace, závěry ke každému kritériu a návrh doporučení vedoucí ke splnění dalších kritérií. Zpráva je vyhotovena v elektronické verzi, stvrzena podpisem garanta označení ZeleNEJ obchod a v elektronické podobě zaslána nositeli značky ZeleNEJ obchod. 

Pravidla a postup získání značky ZeleNEJ obchod ke stáhnutí.

Garantem značky ZeleNEJ obchod je nestátní nezisková organizace CI2, o. p. s.